دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- اخبار
درخواست صدور / اصلاح گواهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
در صورتی که گواهی حضور - سخنرانی و یا پوستر شما در لیست گواهی های صادر شده وجود نداشته است از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال بفرمائید

درخواست صدور گواهی فارسی

در صورتی درخواست تصحیح گواهی حضور - سخنرانی و یا پوستر صادر شده  از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال بفرمائید

درخواست اصلاح گواهی صادر شده

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی شرکت در همایش از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی شرکت در همایش

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی ارائه پوستر در همایش از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی ارائه پوستر در همایش

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی ارائه سخنرانی در همایش از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی ارائه سخنرانی در همایش

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی شرکت در کنگره از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی شرکت در کنگره

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی ارائه پوستر در کنگره از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی ارائه پوستر در کنگره

جهت صدور گواهی معتبر انگلیسی ارائه سخنرانی در کنگره از طریق فرم زیر اقدام بفرمائید

گواهی معتبر انگلیسی ارائه سخنرانی
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.99.114.fa
برگشت به اصل مطلب