هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- کمیته علمی هفتمین همایش
کمیته علمی هفتمین همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
دکتر کامران قدس   ریاست همایش 
دکتر مجید میرمحمدخانی  
 معاونت تحقیقات و فناوری 
دکتر بهادر باقری   مدیریت اطلاع رسانی و توسعه شبکه پژوهش
دکتر سمانه عرب  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر محسن سلیمانی رییس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
دکتر نصیر امانت    سرپرست همایش 
ایلیا اسدی  دبیر کل
 دبیر علمی 
امیرحسن دهقان نیری  دبیر اجرایی 
مدیر علمی عماد غلامی
مدیر اجرایی سمیرا شیخ
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.138.107.fa
برگشت به اصل مطلب