دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- کمیته اجرایی ششمین همایش
کمیته اجرایی ششمین همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 
دکتر نوید دانایی  ریاست همایش
دکتر پرویز کوخایی معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر بهادر باقری مدیریت اطلاع رسانی و توسعه شبکه پژوهش
دکتر رقیه محمدی  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر ستاره همامی سرپرست دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 
دکتر آنا عبدالشاهی  سرپرست همایش
امین ایزدی دبیر کل
ایلیا اسدی دبیر علمی 
دبیر اجرایی محمد سعید جباری
           مدیر اجرایی              حسین تاجیک(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی)
مدیر اجرایی امیر دهقان(دانشکده پزشکی)
مدیر تدارکات و پشتیبانی امیرحسین مبارکی(دانشکده پزشکی)
مدیر طراحی و فضاسازی زهرا حسنی(دانشکده توانبخشی)
مدیر کارگاه ها سمیرا شیخ(دانشکده توانبخشی)
مدیر روابط عمومی سمیه حسین زاده(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی)
سرپرست سایت فاطمه جامه بزرگی (دانشکده توانبخشی)
سرپرست گروه طراحان میلاد حسینی  (دانشکده پیراپزشکی)
 
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.95.25.fa
برگشت به اصل مطلب