• امروز مصادف است با پنجشنبه 29 مهر 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش کمیته اجرایی ششمین همایش

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته اجرایی رویداد

  دبیر اجرایی محمد سعید جباری مدیر اجرایی              حسین تاجیک(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی) مدیر روابط عمومی سمیه حسین زاده(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی) مدیر تدارکات و پشتیبانی امیرحسین مبارکی(دانشکده پزشکی) مدیر طراحی و فضاسازی زهرا حسنی(دانشکده توانبخشی) مدیر کارگاه ها سمیرا شیخ(دانشکده توانبخشی) مدیر تشریفات امیر دهقان(دانشکده پزشکی) سرپرست سایت فاطمه جامه بزرگی (دانشکده توانبخشی) سرپرست گروه طراحان میلاد حسینی  (دانشکده پیراپزشکی)