• امروز مصادف است با پنجشنبه 29 مهر 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش Executive Committee of the Second Congress

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ -

Executive Committee of the Second Congress

                                                                                                      Dr. Navid Danayi Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science, President of Congress Pediatrician Dr. Hossein Hajian Far Scientific Chairman, Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Nutrition Dr. Zeinab Faghfoori Executive Chairman, Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Nutrition Dr. Maryam Nazari Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science,  PhD of Nutrition Dr.Atefeh Ashabi Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science,  PhD of Nutrition Dr. Parviz Koukhai Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Immunology Dr. Bahador Bagheri Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Pharmacology Dr.Amir Molaei Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science Plastic Surgery   Dr.Tahere KamaliKhah Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Health Education and Health Promotion Dr. Farid Gharibi Assistant Professor of Semnan University Of Medical Science PhD of Health Services Management Dr. Bahram Ghods Head of the Faculty of Nutrition, Semnan University of Medical Science Doctor of Veterinary Medicine Dr. Mehdi Shadnoush ministry of health and medical education PhD of Nutrition Dr.Majid Ghomi ministry of health and medical education PhD of Sport Physiology Dr.Seyed Ali Keshavarz Nutrition Board Secretary, Professor of Tehran University Of Medical Science PhD of Nutrition Dr.Reza Ghiasvand Associate Professor of Isfahan University of Medical Science PhD of Nutrition Dr. Jalaleddin Mirzaye Razzaz Associate Professor of Shahid Beheshti University of Medical Science PhD of Nutrition Dr.Orod Iravani IFMARC PhD of Sport Physiology Dr. Foad Asjodi IFMARC, Administration Manager PhD of Sport Physiology Dr. Hadi Atarod Secretary of Nutrition of Iranian Sports Medicine Federation PhD of Nutrition Dr. Mehdi SeydYusefi Sports Medicine  PhD of Sport Physiology Najme Haghighat Semnan University of Medical Science Mr.Emadi Semnan University of Medical Science Hossein Ali Safa Khah Semnan University of Medical Science medical Physiology Mr.Hamid Reza Toghyani Iranian Nutrition Association Nutrition Farzaneh Bagherzadeh Iranian Nutrition Association Nutrition